首页 > 诗词名句 > 正文

一年级第二学期古诗前首拼音版

经典古诗词|诗歌大全来源: http://shicimingju.cn/shige/ 2020-11-06 12:24诗词名句 174 ℃

惜双双-横眉冷对千夫指俯首甘为孺子牛


1、《山中》[ shān zhōng ] 【唐】[ táng ] 王勃[ wáng bó ]
cháng

wàn

kuàng

shān

jiāngshǔ

shān

bēi

niàn

gāo

huángjiāng

fēngzhì

guī

wǎn

fēi

2、《人日思归》[ rén rì sī guī ]
【隋】[ suí ] 薛道衡[ xuē dào hénɡ ]
rénchūn

jiā

guīcáiluò

zàièr

yàn

huānián

hòu

qián

3、《绝句》[ jué jù ] 【唐】[ táng ] 杜甫[ dù fǔ ]
chí

chūnshā


4、《绝句》[ jué jù ] 【唐】[ táng ] 杜甫[ dù fǔ ]
jiāng

shān

jīn

qīng

chūnniǎo

huā

kàn

shì

yòu

guī

bái

rán

guò

niánfēng

róng

nuǎn

jiāng

huā

fēi

shuì

shān

cǎo

yàn

yuānxiāngyāng

5、《遗爱寺》[ yí ài sì ] 【唐】[ táng ] 白居易[ bái jū yì ]
nòng

xún

shí

chù


shí

huā

shí

chù

lín

rào

wén

shì

niǎo

quán

zuò

xíngshēng

6.《长歌行》[ cháng gē xíng ]
汉乐府民歌[ hàn yuè fǔ mín gē ]
qīng

qīng

yuán

zhōng

kuí

zhāodài

yáng

chūn

wànshēng

guāng

huīcháng

kǒng

qiū

jié

zhìkūn

huáng

huāshuāibǎi

chuān

dōng

dào

hǎi

shí
西
guīshào

zhuàng

lǎo

shāng

bēi7、《笠翁对韵》[ lì wēng duì yùn ]
【清】[ qīng ] 李渔[ lǐ yú ]
tiānshān

chì

qiū

shuǐdēng


duìhuāyuè

rào

zhōng

xiàduì

duì

duì

bái

duì

shān

cǎocháng

hǎi

cāngyún

guǒ

chóngkōng

shù

qióng

wǎn

héng

luò

míng

duìxiáfēnghóng8、《明日歌》[ míng rì gē ]
【清】[ qīng ] 钱鹤滩[ qián hè tān ]
míngmíngwànshìchūnzhāobǎiqǐngshēngshìrénkànkànniánjūndàichéngruòqiūshuǐmínɡtīngmínɡmíngcuōbèiláidōnɡ

西

duōtuómínglǎoliúzhuìnéngmíngjiānɡ
lèizhì


9、《中秋月》[ zhōng qiū yuè ]
【唐】[ táng ] 李峤[ lǐ qiáo ]
yíng

quē

qīng

míng

wàidōng

fēng

wànchuī

rén

zhǒng

dān

guì

zhǎng

chū

lún

zhī
10、《江上渔者》[ jiāng shàng yú zhě ]
【宋】[ sòng ] 范仲淹[ fàn zhòng yān ]
jiāng

shàng

wǎng

lái

réndàn

ài

měijūn

kàn

zhōuchūfēng壶奥-吴汉


窦太主-两厢情愿


老子道德经全文-焦山


可笑不自量-一骑红尘妃子笑无人知是荔枝来


停车坐看枫林晚-田横


举杯邀明月对影成三人-郭敬明经典语录


十一月初三-三十年


世间清景是微凉-贯休


Tags: 古诗山中  

热门标签